נשים וגאולה

מאת: מכון אור חי'ה

ב"ה

נשים וגאולה

 
"בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין להגאל"...

יש עדיין נשים צדקניות?
 
"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"  (מסכת סוטה עמ' י"א)
 
לנשים ביהדות כוח רב ומשמעות רבה. עד כדי כך שמעיד המדרש שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים.
כביקש משה מעם ישראל (על פי ציווי הקב"ה) לתרום מחפציהם להקמת המשכן, רצו הנשים להביא למשה את המראות - החפץ היקר ביותר לכל אישה באשר היא. אותן מראות בהן התקשטו והתנאו לפני בעליהן... 
 
 "כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן, עמדו כל ישראל והתנדבו. מי שהביא כסף ומי שהביא זהב או נחושת ואבני שוהם ואבני מילואים, הביאו בזריזות הכל. אמרו הנשים: מה יש לנו לתן בנדבת המשכן? עמדו והביאו את המראות. והלכו להן אצל משה. כשראה משה אותן המראות, זעף בהן. אמר להם לישראל: טלו מקלות ושברו שוקיהן של אלו. המראות למה הן צריכין...
 
משה חשב לתומו כי במראות יש פסול משום שבאותן מראות התייפו נשות ישראל לבעליהן, ועל ידי אותן מראות גרמו הנשים להמשכת דור העתיד של עם ישראל. אולם הקב"ה קיבל את תרומת הנשים באופן אחר לגמרי. וציוה, שמאותן "מראות צובאות" שהביאו לקיום עם ישראל, ולהתרבותם בארץ נוכריה ייעשה הכיור וכנו, ממנו יתקדשו הכהנים בבואם לעבודת הקודש.
 
"אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, על אלו אתה מבזה? המראות האלו הן העמידו כל הצבאות הללו במצרים. טול מהן ועשה מהן כיור נחושת וכנו לכהנים, שממנו יהיו מתקדשין הכהנים. שנאמר: ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות אשר צבאו באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה" 
"בזכות אותן המראות שהיו מראות לבעליהן ומרגילות אותן לידי תאוה מתוך הפרך, העמידו כל הצבאות. שנאמר, יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים."(על פי מדרש תנחומא, פקודי ט')
על פי המדרש הזה אנו למדים על הכוח הרב שיש באישה. כוח שאפשר להופכו למניע חיובי - בהקמת דור ישרים , דור ההמשך לעם ישראל, דור שיכול לשמש כ"צבאות ה'" -צבא אמיתי חי ונושם שפועל במסירות לעשות את רצון ה'.

שתף לחברים

שתף